You can find a small selection of our collection in our webshop. Visit us @Knokke for more fashion!

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND UNO KNOKKE

Versie geldig vanaf 01/08/2016

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Identiteit van de onderneming
Artikel 3: Algemeen - toepasselijkheid
Artikel 4: Levering en Verzending
Artikel 5. Prijzen
Artikel 6: Herroepingsrecht en voorwaarden en wijze van uitoefening
Artikel 7: Gegevensbeheer
Artikel 8: Aanbiedingen
Artikel 9: Overeenkomst
Artikel 10: Afbeeldingen en specificaties
Artikel 11: Overmacht
Artikel 12: Betaling
Artikel 13: Eigendomsrecht
Artikel 14: Klachtenregeling
Artikel 15: Geschillen en Toepasselijk recht
Artikel 16: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17: Intellectuele eigendom


Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
2. Consument: de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt en een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming.
3. Dag: kalenderdag.
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand.
5. Onderneming: CHROME BVBA, zoals onder artikel 2 nader geïdentificeerd, die goederen/producten op afstand aan consumenten aanbiedt of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitdrukkelijk gemachtigd is in naam en/of voor rekening van CHROME BVBA goederen/producten op afstand aan consumenten aan te bieden.
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen/producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of onderneming in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2: Identiteit van de onderneming

2.1. Maatschappelijke naam: Chrome BVBA, handelend onder de naam UNO KNOKKE: www.unoknokke.com

2.2. Maatschappelijke zetel: Kustlaan 5 te 8300 KNOKKE-HEIST

2.3. Ondernemingsnummer en BTW-nummer: BE 0428.454.938

2.4. E-mailadres: webshop@unoknokke.be


Artikel 3: Algemeen - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de onderneming en consument. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van de onderneming: www.unoknokke.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

3.2. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de andere contractspartij.

3.3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de onderneming zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.5. Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaat. De onderneming behoudt zich het recht om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden op elk moment te wijzigen.


Artikel 4: Levering en Verzending

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de onderneming kenbaar heeft gemaakt.

4.3. De onderneming zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, te rekenen van de dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan de onderneming heeft toegezonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de onderneming de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de consument het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met aangetekende kennisgeving aan de onderneming te ontbinden, mits op dat ogenblik de onderneming het bestelde goed nog niet heeft verzonden. Geen enkele vergoeding en geen onkosten kunnen van de consument worden geëist uit hoofde van deze ontbinding.

4.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de onderneming het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

4.5. Aan de leveringsplicht van de onderneming zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de onderneming geleverde zaken één keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4.6. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4.7. De onderneming behoudt zich het recht om de verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendkosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op de factuur. De verzendkosten worden berekend op basis van onze overeenkomst met Bpost België. De uno knokke webshop van de onderneming toont meteen de afgesproken prijs voor de ingevulde bestemming. De verzendkosten dekken geen douanekosten, import taxen of andere kosten aangerekend door de overheid van het land van de bestemming.

4.8. Alle eventuele bijkomende kosten voor het verzenden en importeren van het pakket komen voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de consument te vallen.


Artikel 5: Prijzen

5.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5.2. Alle prijzen op de site van de onderneming zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3. Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief Belgische BTW (21%), exclusief verzendingskosten.

5.4. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven.

5.5. Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.


Artikel 6: Herroepingsrecht en voorwaarden en wijze van uitoefening

6.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan de onderneming heeft teruggezonden, is de koop definitief gesloten.

6.2. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.

6.3. De uitoefening van het herroepingsrecht door de consument is slechts mogelijk op de volgende wijze en onder de volgende strikte voorwaarden. De consument kan zijn bestelling uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, terugsturen aan de onderneming. De consument is daarbij gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan tevens melding te maken bij webshop@unoknokke.be.
Teruggestuurde artikelen worden enkel geaccepteerd wanneer het goed in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in “nieuwstaat” verkerend met de E-tag waarvan de zegel nog onbeschadigd en gesloten is, aan de onderneming worden teruggestuurd per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs geldt als bewijs van datum. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, de E-tag beschadigd of geopend is, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt dit recht op herroeping. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

6.4. De directe kosten (zoals retourkosten) komen voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de consument te vallen.

6.5. De onderneming raadt aan een koerier te gebruiken bij het terugsturen van producten om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen. De onderneming zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.

6.6. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst en aanvaarding van de retour door de onderneming, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de consument effectief betaalde bedrag.

6.7. Artikelen gekocht tijdens de solden periode kunnen niet geretourneerd worden.


Artikel 7: Gegevensbeheer

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij www.unoknokke.com dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de onderneming. De onderneming zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

7.2. De onderneming respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3. De onderneming maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


Artikel 8: Aanbiedingen

8.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de consument/koper, behoudt de onderneming zich het recht om de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3. Mondelinge toezeggingen verbinden de onderneming slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4. Aanbiedingen van de onderneming gelden niet automatisch voor nabestellingen.

8.5. De onderneming kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 9: Overeenkomst

9.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde onder in lid 9.3., tot stand op het ogenblik van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

9.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de onderneming zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

9.3. De onderneming kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onderneming op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

9.4. Zo behoudt de onderneming zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.


Artikel 10: Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van www.unoknokke.com gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 11: Overmacht

11.1. De onderneming is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging bij of wanprestatie door de toeleveranciers van de onderneming, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de onderneming alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Dit is een niet limitatieve lijst en is niet indicatief.

11.3. De onderneming behoudt zich in het geval van overmacht het recht om haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de onderneming gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. De onderneming geeft dit binnen de 30 dagen te kennen aan de consument.

11.4. Indien de onderneming bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 12: Betaling

12.1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

12.2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de onderneming te melden.

12.3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de onderneming behoudens wettelijke beperkingen, het recht om intresten aan 10 % per jaar en een schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met minimum van 50 EUR) te vorderen.


Artikel 13. Eigendomsrecht

De onderneming blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.


Artikel 14: Klachtenregeling

14.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 15 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of kon constateren mits aandachtig nazicht van de ontvangen goederen. De klacht moet overgemaakt worden per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van tijdige klacht.

14.2. Bij de onderneming ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de onderneming binnen een redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en eventueel en indien mogelijk een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenregeling.


Artikel 15: Geschillen en Toepasselijk recht

15.1. Op alle overeenkomsten tussen de onderneming en afnemer is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

15.2. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen de onderneming en de consument/afnemer vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge, gelegen te België. De onderneming zal echter tevens elke andere rechtbank bevoegd volgens de wet kunnen vatten, dus ook de rechtbank van de woonplaats van de consument.


Artikel 16: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 17: Intellectuele eigendom

17.1. De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie uitgaande van de onderneming is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij de onderneming, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

17.2. Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Het is uitdrukkelijk verboden tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. te kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de onderneming.

© 2024 Chrome BV - Kustlaan 5, 8300 Knokke-Heist (België) - BTW BE 0428.454.938
Algemene voorwaarden - Privacy policy - Cookie policy - Sitemap - Betalen en verzenden - Retourneren - Maattabel Quoted: Websites met méér
Om je surfervaring te verbeteren maakt UNO Knokke gebruik van cookies. Meer informatie    OK